Salgs – og leveringsbetingelser

Afsnit 1 – First Class Trophy´s almindelige salgs – og leveringsbetingelser

Nedenstående almindelige salgs og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert salg. Fravigelse af nedenstående salgs og leveringsbetingelser er kun gyldige med First Class Trophy´s skriftlige accept.

Afsnit 2 – Indgåelse af aftale om køb af zoologiske konservator ydelser og produkter

Aftale om køb af ydelser og produkter hos First Class Trophy´s indgås på dansk, svensk engelsk eller tysk sprog. Kunden modtager efter bestillingen af ydelser/produkter en ordrebekræftelse via e-mail. Ordrebekræftelsen indeholder bl.a. et ordrenummer, navn og adresse på betaleren, betalingsmetode samt en oversigt over de bestilte ydelser/produkter. Kunden opfordres til at tage et print i papirform af den tilsendte ordrebekræftelse. Aftale om køb anses som endelig indgået, når First Class Trophy enten

1. Har modtaget underskrevet ordre fra kunden eller
2. Når kunden pr. e-mail eller pr. telefon har bekræftet ordren

Kunden gøres opmærksom på, at størstedelen af First Class Trophy ydelser / produkter er specialfremstillet efter kundens ønsker og behov.

Afsnit 3 – Elektronisk kommunikation

Ved køb af ydelser/produkter accepterer kunden, at løbende kommunikation og meddelelser kan ske elektronisk til den af kunden oplyste emailadresse. Kunden accepterer, at elektroniske meddelelser har således samme juridiske retsvirkninger som meddelelser, der ikke fremsendes som elektronisk post.

Afsnit 4 – Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) eller i EURO eksklusiv 25 % moms. Eventuel told, veterinær inspektion / dokumenter, CITES dokumenter eller andre særlige afgifter betales af køber.

Afsnit 5 – Betaling

Betaling for ydelser/produkter kan ske med bankoverførsel, med Dankort og Visakort eller kontant. Det er gratis at benytte nævnte betalingskort, idet First Class Trophy betaler alle gebyrer. Ved brug af andre betalingskort som f.eks Master Card, American Express betales der et gebyr på 3,5% af købsbeløbet inklusiv moms. I forbindelse med ordreafgivelse betales der 50% af købsbeløbet inkl. moms som depositum. Depositum skal betales senest 8 dage efter ordreafgivelse. Restbetaling erlægges I forbindelse med udlevering af ydelser/produkter eller forud for afsendelse af ydelser/produkter.

Afsnit 6 – Fortrydelsesretten

Køber har 14 dages fortrydelsesret gældende fra ordredatoen. Falder den 14. dag på en helligdag, grundlovsdagen, juleeller nytårsaften, udløber fristen for at returnere produktet til den følgende hverdag. Ved kunden benyttelse af fortrydelsesretten behandler First Class Trophy sagen hurtigst muligt og inden for 21 dage efter at have modtaget meddelse fra kunden om fortrydelse af købet. Penge for ydelsen / produktet som skal tilbagebetales til køber i forbindelse med udnyttelsen af fortrydelsesretten og betales til den bankkonto, som køber oplyser til First Class Trophy. Eventuelle bankgebyrer i forbindelse med tilbagebetalingen, betales af køber. Tilbagesendelse af produkter sker til First Class Trophy´s forretningsadresse på Randersvej 397, 8380 Trige, idet køber skal
oplyse navn og adresse og gerne medsende kopi af den oprindelige emailkvittering/ordebekræftelse. Køber betaler selv omkostningerne til returforsendelser fra / til First Class Trophy´s forretningsadresse. Sådanne omkostninger, der er afholdt af First Class Trophy fradrages eventuelt i det beløb, som skal tilbagebetales til køber i forbindelse med udnyttelsen af fortrydelesretten.

Afsnit 7 – Ombytningsret

First Class Trophy gør opmærksom på, at de fleste ydelser / produkter specialfremstilles til kundens ønsker. For sådanne bestillingskøb gælder som udgangspunkt, at der ikke er ombytningsret. First Class Trophy påbegynder ikke effektueringen af en ordre før efter udløbet af 14 dages fortrydelsesfristen, medmindre kunden i forbindelse med købet giver samtykke til, at First Class Trophy påbegynder effektueringen af den pågældende ordre inden fortrydelsesrettens udløb. Kundens samtykke i forbindelse med købet indebærer, at fortrydelsesretten ophører og således ikke kan gøres gældende. Ved køb af færdigproducerede produkter, som f.eks. garvede skind, zoologisk udsmykning, skuldermontager gælder at der er 14 dages fortrydelsesret og 14 dage til at sende varen retur.

Afsnit 8 – Produkter kan kun ombyttes eller returneres efter forudgående

Skriftlig aftale med First Class Trophy. Kreditering vil i så fald ske med et samtidig aftalt beløb.

Afsnit 9 – Levering og transport

Med mindre andet er aftalt, sker levering og transport til First Class Trophy lokale forretningsadresse altid for kundens omkostninger og risiko. First Class Trophy tager intet ansvar for, at skind/trofæ eventuelt er blevet fordærvet/ beskadiget under transporten. First Class Trophy overtager først risikoen ved indleveringen/modtagelsen på vores lokale forretningsadresse eller ved personlig overdragelse til os på anden adresse. INDLEVERING AF DYR/FUGLE/JAGTTROFÆER TIL KONSERVERING Fra Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) Med mindre andet er aftalt skal alle dyr/fugle til konservatorarbejde indleveres eller sendes til First Class Trophy forretningsadresse I Trige, Danmark (se lokale forretningsaddresser under § 17). Vi modtager dyr, fugle, jagttrofæer som ferske, dybfrosne og saltede/tørrede skind, afkogte og descinficerede kranier. Alle tilladelser / certifikater / CITESdokumenter skal medfølge i forsendelsen. Levering og transport til First Class Trophy er for kundens omkostninger og risiko. I særlige tilfælde kan det aftales, at First Class Trophy afhenter hos kunden, eller der overdrages til First Class Trophy på anden adresse. Fra udlandet inden for EU Ved forsendelser af dyr/fugle/jagttrofæer fra et andet EU land accepterer First Class Trophy at modtage skind,som har været vådsaltede i minimum 14 dage i henhold til gældende bestemmelser hos Fødevarestyrelsen. Alle tilladelser/certifikater/CITES dokumenter skal medfølge i forsendelsen. Forsendelser fra udlandet indenfor EU skal sendes til First Class Trophy´s forretningsadresse I Trige, Danmark eller Åtorp, Kihl i Sverige eller Aschaffenburg i Tyskland. Fra udlandet uden for EU Ved leveringer af dyr/fugle/jagttrofæer til First Class Trophy fra udlandet udenfor EU accpeterer vi kun at modtage fugle/dyr/jagttrofæer som saltede og tørrede skind og afkogte, rensede og desinficerede kranier. Alle tilladelser, certifikater, CITES dokumenter skal medfølge i forsendelsen. Forsendelser fra udlandet udenfor EU skal, med mindre andet er aftalt, sendes til First Class Trophy´s forretningsadresse i Trige, Danmark UDLEVERING/LEVERING af færdigkonserverede fugle/dyr/jagttrofæer Med mindre andet er aftalt afhentes færdigkonserverede fugle/dyr/jagttrofæer af kunden på First Class Trophy´s forrretningsadresse i Trige. Med mindre andet er aftalt, forpligter kunden sig til at afhente sine produkter senest 21 dage efter, at First Class Trophy har meddelt kunden, at produktet er klar til afhentning. Hvis produktet ikke er afhentet inden 21 dage, er First Class Trophy berettiget til at opkræve en lagerleje på 10% af købsprisen pr. påbegyndt måned. Hvis produktet ikke er afhentet senest 2 måneder efter at First Class Trophy 3 gentagne gange (heraf 2 gange pr. email og 1 gang pr. anbefalet brev) har meddelt kunden, at produktet er klar til afhentning, er First Class Trophy berettiget til at sælge produktet til anden side på auktion til højestbydende. Det indvundne beløb fra salget modregnes som hel eller delvis betaling for det beløb, kunden skulle betale for produktet. Evt. overskydende beløb efter modregning af lagerleje overføres til kunden bankkonto. Det kan særskilt aftales, at First Class Trophy mod betaling sørger for levering af færdigkonserverede fugle/dyr/jagttrofæer til kundens eller anden aftalt adresse. Køber betaler samtlige leverings- og fragtomkostninger. Leveringen sker ab First Class Trophy forretningsadresse i Trige eller ab det lager, hvorfra produkterne afsendes. Hvis andet ikke skriftligt er aftalt, overtager køber risikoen for produkterne ved leveringen til fragtfirmaet og fragten sker for købers regning og risiko. Hvis First Class Trophy ikke har modtaget speciel instruks, er First Class Trophy berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej til den af kunden oplyste leveringsadresse. First Class Trophy er som udgangspunkt ikke ansvarlig for transportskader.

Afsnit 10 – Leveringstid

Leveringstiden for bestillingsvarer er 6-9 måneder og leveringstid for standardvarer (lagervarer) er 3-7 hverdage. Den angivne leveringstid er omtrentlig og er med forbehold af forsinkelser. Erfarer First Class Trophy, at den oplyste leveringstid ikke kan overholdes orienteres køber herom med oplysninger om, hvornår leveringen forventes at kunne finde sted. Køber kan ikke hæve aftalen på grund af forsinkelse, der kan tilregnes First Class Trophy, medmindre forsinkelsen overstiger 6 måneder. Køber kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos First Class Trophy.

Afsnit 11 – Ejendomsforbehold

First Class Trophy bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er erlagt.

Afsnit 12 – Force Majeure

Følgende omstændigheder hos First Class Trophy medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse, eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Enhver omstændighed som First Class Trophy ikke er herre over, såsom arbejdskonflikt, sygdom, strejker, lock-out, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, transportforsinkelser, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, brand, terror, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører m.v.

Afsnit 13 – Fortrolige oplysninger

First Class Trophy giver ikke kundeoplysninger videre til uvedkommende parter. First Class Trophy opbevarer data fra sine kunder sikkert, men ukrypteret.

Afsnit 14 – Mangler – reklamationsret i 2 år

First Class Trophy yder 2 års reklamationsret for fejl og mangler efter købelovens regler regnet fra produktets/ydelsen modtagelse. Forkert anvendelse, misbrug eller hærværk m.v. er ikke omfattet af reklamationsretten. Reklamationen angående fejl og mangler skal meddeles First Class Trophy inden rimelig tid og senest 2 måneder efter, at fejlen eller mangel er opdaget. I forbindelse med reklamationen fremsender kunden pr. email en beskrivelse af det pågældende produkts /ydelse fejl eller mangel til First Class Trophy. Ordrebekræftelsen modtaget fra First Class Trophy i forbindelse købet af medsendes sammen med reklamationen til First Class Trophy. Såfremt det viser sig, at ydelsen/produkt, som der er reklameret over ikke lider af de af kunden angivne fejl eller mangler, eller såfremt opståede fejl og mangler skyldes kundens egne forhold, herunder fejlanvendelse eller hærværk, opkræver First Class Trophy et fejlekspeditionsgebyr på kr. 400 pr. time, der beregnes på baggrund af den tid, der er medgået i forbindelse med fejlundersøgelsen. First Class Trophy kan ikke gøres ansvarlig for eventuelt hårtab på skind. Hårtab eller fjertab kan først konstateres efter garvning af skindet, og skyldes ofte forkert indledende behandling/nedsaltning af skindet. Eventuelle bidemærker, insektbid, skudhuller i skind/læder er tegn på ægthed og betragtes ikke som mangler. First Class Trophy er ikke ansvarlig for kvaliteten af “Dip & Pack” arbejde der udføres af andre konservator i fremmede lande, selv om First Class Trophy er ansvarlige for koordinering, fakturering og transport af disse trofæer til EU, som for eksempel under “ALL INCLUSIVE” koncept i Afrika. Mindre knaster, farveforskelle, stærke og svage årringe i træ betragtes ikke som mangler. First Class Trophy er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende af køber senere end 2 år efter leveringen.

Afsnit 15 – Forsikring/ansvarsbegrænsning

First Class Trophy´s ansvar er generelt begrænset beløbsmæssigt til det samlede fakturabeløb for det pågældende trofæ (dyr/fugl). Dog gælder, at First Class Trophy´s ansvar ingensinde kan overstige i alt DKK 10.000 pr. fugl/dyr/trofæ. First Class Trophy kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskader, drifts- og omsætningstab, avancetab, tidstab, afsavnstab, dagbøder eller andet indirekte tab. Alle fugl/dyr/trofæer er automatisk forsikret for op til DKK 10.000 så længe de er i First Class Trophy´s varetægt. Kunden kan efter skriftlig aftale og mod betaling forhøje forsikringssummen op til DKK 2.000.000 For First Class Trophy´s specialprodukt “All Inclusive”, som tilbydes ifm. hjemtransport og konservatorarbejde af jagttrofæer i Afrika, Grønland og Europa, er forsikringssummen udvidet til at gælde trofæafgiften, konservatorarbejde, “Dip & Pack” omkostninger samt hjemtransportomkostninger. Denne specialforsikring dækker fra det øjeblik, trofæerne er i varetægt hos First Class Trophy´s speditør og frem til, at kunden har modtaget sine trofæer. Forsikringen dækker ikke, mens trofæet opbevares på jagtfarmen og er under “Dip & Pack” proces hos den lokale konservartor i jagtlandet. First Class Trophy påtager sig intet ansvar for eventuel forkert opmærkning af trofæer i jagtlandet, dvs. et forkert trofæ afsendes til First Class Trophy eller kunden, og forsikringen dækker ikke eventuel forkert opmærkning af trofæet i jagtlandet, dvs. et forkert trofæ sendes til First Class Trophy eller klienten.

Afsnit 16 – Produktansvar

First Class Trophy´s produktansvar følger dansk rets almindelige regler for produktansvar. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er First Class Trophy ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Afsnit 17 – Forbehold

First Class Trophy tager forbehold for trykfejl, prisfejl, farveafvigelser på billeder m.v. på vores hjemmeside. Der tages ligeledes forbehold for moms- og afgiftsændringer, prisændringer samt udsolgte produkter. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves/oplyst periode.

Afsnit 18 – First Class Trophy´s forretningsadresser er

Danmark

First Class Trophy AARHUS
Langagervej 2
DK-8380 Trige
aarhus@firstclasstrophy.com
CVR no. 32555764

South Africa

First Class Trophy Taxidermy South Africa (Pty) Ltd.
4 Waverly Close, Constantia
7806 Cape Town
southafrica@firstclasstrophy.com

Namibia

First Class Trophy Namibia PTY (Ltd)
Okatjetswambo Farm
Okahandja District 137
Otjozondjupa
Tel: ‭+264 814599625‬
email: stefanus@firstclasstrophy.com

Afsnit 19 – Transport af rettigheder og forpligtelser

First Class Trophy er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til indgåede aftaler til tredjemand.

Afsnit 20 – Tvister

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i anledning af køb og bestilling af produkter m.v. hos First Class Trophy er omfattet af dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende en leverance skal afgøres ved Byretten i Århus som 1. instans, medmindre andet følger af ufravigelige regler gældende for forbrugere.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.